ارتباط با کارشناسان ما: ۰۹۹۰۹۹۰۱۳۷۰

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار (Market Research) یک فرایند سیستماتیک از جمع‌آوری، تجزیه و تحلیلاطلاعات بازار هدف، مشتریان و ترجیحات مصرفی آنها است. مهم‌ترین هدف در این فرایند، آشناییبا منطق بازار کالا یا خدمتی خاص و پیش‌بینی روندهای متغیر آن است. تحقیقات بازار همچنین بهصادرکنندگان کمک می‌کند تا قابلیت ارائه و دوام کالا یا خدمات موردنظر را در […]